Page 10 - จุลสารปี16ฉบับที่1
P. 10

ทันโลก ICT
       5. ท�าการตั้งรหัสรักษาความปลอดภัย 6 หลัก เพื่อเข้าสู่ระบบ แล้วใช้งานได้ทันที       6.เข้าสู่เมนูเพื่อแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริง       หมายเหตุ : ใบขับขี่ 1 บัตร ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์และใช้ได้เฉพาะใบขับขี่
    รุ่นที่มีคิวอาร์โค้ดเท่านั้น

     8 http://booklets.rid.go.th/
      ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562)
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15