Page 11 - จุลสารปี16ฉบับที่1
P. 11

สาระน่ารู้

    ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
       ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียมได้มีใช้กันอย่างแพร่หลายในทั่ว
    ทุกมุมโลกซึ่งในระยะหลังราคาค่าบริการและเครื่องโทรศัพท์มีแนวโน้มถูกลง สามารถหา
    มาใช้กันง่ายขึ้น ในประเทศไทยนั้นก็มีผู้ประกอบการให้บริการกันหลายค่าย เรามาท�าความ
    เข้าใจกับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมกันก่อนที่จะไปใช้บริการกัน ระบบโทรศัพท์
    เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้ ส่วนดาวเทียม (Space Segment)
    ส่วนสถานีภาคพื้นดิน (Ground Segment) และส่วนผู้ใช้บริการ (User Segment)

    1. ส่วนดาวเทียม (Space Segment)
                      ดาวเทียมเอเซียส หรือ ดาวเทียมการูด้า เป็น
                   ดาวเทียมระดับวงโคจรค้างฟ้า สูงจากพื้นโลก 36,000
                   กิโลเมตร มีช่องสัญญาณซึ่งสามารถให้บริการได้ถึง 11,000
                   ช่องพร้อมกัน สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้มากถึง 2 ล้าน
                   ราย ครอบคลุมทุกพื้นที่ใน 23 ประเทศของทวีปเอเซีย
                   ดาวเทียมการูด้ามีอายุการใช้งานประมาณ 12 ถึง 15 ปี

    2. ส่วนสถานีภาคพื้นดิน (Ground Segment)

                      ส่วนภาคพื้นดินจะท�าหน้าที่ส�าคัญในการ
                   จัดการและควบคุมทรัพยากรต่างๆในระบบ การให้
                   บริการส่งสัญญาณข้อมูล เสียง และโทรสาร นอกจาก
                   นี้ยังท�าหน้าที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายสื่อสารอื่นๆ
                   ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้


       2.1 ศูนย์ควบคุมดาวเทียม (Satellite Control Facility : SCF)
       2.2 ศูนย์ควบคุมเครือข่าย (Network Control Center : NCC)
       2.3 สถานีภาคพื้นดิน (ACeS Gateway : GW)
    3. ส่วนผู้ใช้บริการ (User Segment)
       เครื่องโทรศัพท์ (User Terminal ; UT) จะสามารถใช้งานได้ทั่วพื้นที่การให้บริการ
    โดยให้บริการทั้งใน ระบบจดทะเบียน (โพสต์เพด) และ ระบบบัตรเติมเงิน เอเซียส เรดดี้
    เซอร์วิส ซึ่งจะ ช่วยให้สามารถรับสายและโทรออกจากพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างไกลในโลกใบนี้ แม้
    ในที่ซึ่งไม่มีระบบโทรศัพท์ หรือ เครื่องรับส่งสัญญาณเซลลูล่าร์อยู่เลย เมื่อท�าการโทรออก
    โทรศัพท์จะส่งสัญญาณไปยังดาวเทียม จากนั้นสัญญาณจะถูกยิงไปยังผู้ให้บริการเครือข่าย
    ซึ่งจะท�าหน้าที่ส่งสัญญาณต่อไปยังหมายเลขที่หมุนออกไป


                              9 http://booklets.rid.go.th/
                               ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562)
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16