Page 15 - จุลสารปี16ฉบับที่1
P. 15

สาระน่ารู้
       แนะน�า 5 แอปฯ วัดค่าฝุ่นละออง ส�าหรับเช็กคุณภาพอากาศและมลพิษ
                 ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก


    1. AirVisual
       แอปฯ รายงานสภาพมลพิษทางอากาศ ที่มีความสามารถในการตรวจสอบและ
                           รายงานปริมาณมลพิษทาง
                           อากาศในแต่ละพื้นที่รอบโลก
                           ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้ว่า
                           ต�าแหน่งที่ก�าลังอยู่หรือก�าลัง
                           จะไปนั้นมีค่ามลพิษในอากาศ
                           มากน้อยเท่าไร โดยแอปฯ จะ
                           ช่วยแนะน�าวิธีป้องกันเบื้องต้น
                           ด้วย


    2. Air4Thai
       แอปฯ รายงานดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย โดยรายงานข้อมูลเป็นราย
                           ชั่วโมง (ส�าหรับบางสถานี) และ
                           ข้อมูลรายวัน กราฟคุณภาพ
                           อากาศย้อนหลัง 7 วัน พร้อม
                           แสดงแผนที่โดยใช้ข้อมูลจาก
                           สถานีตรวจวัดของกรมควบคุม
                           มลพิษครอบคลุมพื้นที่ทั่ว
    ประเทศ

                              13 http://booklets.rid.go.th/
                               ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562)
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20