Page 3 - จุลสารปี16ฉบับที่1
P. 3

ทันโลก ICT
    ภารกิจ FAST 01 (รถบริการระบบสื่อสารเคลื่อนที่เร็ว)
       จากที่ท่านอธิบดีการชลประทาน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ได้ให้นโยบายในด้าน
    การบริหารจัดการน�้าโดยรวมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละด้านเพื่อสนองนโยบายของ
    รัฐบาลนั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดย ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยี
    สารสนเทศและการสื่อสาร ดร.วัชระ เสือดี จึงได้แนวคิดในการติดตามและรายงาน
    สถานการณ์น�้าพร้อมทั้งบริการงานทางด้านระบบสื่อสารแบบเร่งด่วนฉุกเฉิน จึงได้จัดหา
    รถพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารพื้นฐานส�าหรับออกปฏิบัติการไปยังพื้นที่ที่ประสบ
    เห็นอุทกภัยและสถานที่ ที่ต้องการระบบสื่อสารเพื่อรายงานเห็นการณ์ต่างเข้ามายังกรม
    เพื่อให้ผู้บริหารได้ตัดสินใจและสั่งการได้อย่างรวดเร็ว
       โดยตั้งแต่จัดท�ารถมาเมื่อประมาณ ปลายปี 2561 นั้น ได้ออกปฏิบัติภารกิจใน
    หลายพื้นที่
    ระบบสื่อสารต่างๆในรถ FAST01

                1.ระบบ VDO conference                2.ระบบ VDO Streaming

    3.ระบบ RADIO VHF
                              1 http://booklets.rid.go.th/
                               ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562)
   1   2   3   4   5   6   7   8