Page 7 - จุลสารปี16ฉบับที่1
P. 7

ทันโลก ICT
             DLT QR License "ใบขับขี่ดิจิตอล"


                         ใบขับขี่อัจฉริยะที่กรมการขนส่ง
                      ทางบกเตรียมน�ามาใช้ เป็นการเชื่อมข้อมูล
                      ใบขับขี่กับแอพพลิเคชั่น DLT QR Licence
                      บนสมาร์ตโฟน กรณีลืมใบขับขี่หรือไม่ได้พก
                      ติดกระเป๋า สามารถเปิดแอพพลิเคชั่นเพื่อให้
                      เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของบัตรใน
                      กรณีถูกเรียกตรวจ และยังรองรับใบขับขี่ทุก
                      ประเภท ทั้งส่วนบุคคล, ใบขับขี่สาธารณะ
                      และใบขับขี่พิเศษ โดยใช้ควบคู่ไปกับใบขับขี่
                      รูปแบบเดิม
                         DLT QR License สามารถใช้งาน
                      ได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
                      โดยสามารถใช้คิวอาร์โค้ดที่พิมพ์อยู่หลังใบ
                      ขับขี่เพื่อลงทะเบียนได้
       ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์บนสมาร์ตโฟนมีประโยชน์อย่างไร ท�าอะไรได้บ้าง
       1. เราสามารถแสดงใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์บนสมาร์ตโฟนกับเจ้าหน้าที่ได้ เมื่อถูก
    เรียกตรวจ โดยไม่ต้องพกบัตรใบขับขี่ แก้ปัญหาการลืมใบขับขี่
       2. มีระบบแจ้งเตือนให้มาด�าเนินการเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถ (จากชนิด
    ชั่วคราวเป็นชนิดส่วนบุคคล 5 ปี) หรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถล่วงหน้า เพื่อป้องกัน
    การลืม
       3. แสดงข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการแพทย์ เช่น ประวัติการแพ้ยา กรุ๊ปเลือด
    โรคประจ�า สิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาล ชื่อผู้ติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น เพื่อ
    เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการให้ความช่วยเหลือเวลาที่ประสบอุบัติเหตุ
       4. สามารถแชร์ต�าแหน่งที่ตั้งหรือพิกัดพร้อมหมายเลขทะเบียนของผู้ถือใบขับขี่
    เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ เพื่อให้การประสานงานช่วยเหลือท�าได้รวดเร็ว
       5. ระบบตรวจสอบใบสั่งที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจ                              5 http://booklets.rid.go.th/
                               ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562)
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12