คณะทำงาน

สำเนาคู่ฉบับ

คำสั่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่ 12 /2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำจุลสารสารสนเทศ


1. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ที่ปรึกษาคณะทำงาน
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
(ด้านวางแผนและโครงการ)
ที่ปรึกษาคณะทำงาน
3. ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ประธานคณะทำงาน
4. หัวหน้าฝ่ายโทรคมนาคม คณะทำงาน
5. นายจรูญ แสนสุข
วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารชำนาญการ
ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม
คณะทำงาน
6. นายภานุพงษ์ วงษ์ตรี
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
คณะทำงาน
7. นายศุภชัย คะชาถา
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คณะทำงาน
8. นายสมพงษ์ สุนสนาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คณะทำงาน
9. นางรุ้งทิพย์ สุริยา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
คณะทำงาน
10. นายสมภพ วงษ์เพชร
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม
คณะทำงานและเลขานุการ
11. นายวัชรินทร์ บุษดา
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ